Starostwo Powiatowe w Koszalinie


ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

 
tel.: (+48) 94 714 01 89
fax  (+48) 94 714 01 31

wykaz telefonów


e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl
skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP 669-22-17-640
REGON 330927260


Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Wydział  Budownictwa i Ochrony Środowiska (BOŚ) wykonuje zadania administracji architektoniczno-budowlanej oraz ochrony środowiska.

2. Do podstawowych zadań Wydziału z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę,

2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na rozbiórkę,

3) postępowania dotyczące zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,

4) prowadzenie spraw o zmianę pozwolenia na budowę,

5) postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,

6) rejestracja dziennika budowy / rozbiórki,

7) postępowania w sprawie zgłoszeń budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,

8) postępowania w sprawie zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę,

9) postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

10) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),

11) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali, wymaganych do ustanowienia odrębnej własności lokali,

12) wydawanie zaświadczeń potwierdzających parametry i wyposażenie lokali, wymaganych przy ubieganiu się o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

13) wydawanie zaświadczeń potwierdzających przyjęcie zgłoszenia budowy lub robót niewymagających pozwolenia na budowę,

14) wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty lub stan prawny wynikający z posiadanych dokumentów i danych znajdujących się w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska,

15) prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę / rozbiórkę oraz rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbiórkę,

16) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej wymaganych prawem informacji dot. zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane,

17) sporządzanie uwierzytelnionych kopii dokumentów i projektów budowlanych i udostępnianie ich na żądanie sądów oraz innych organów i instytucji,

18) sporządzanie sprawozdań okresowych GUS zgodnie z obowiązkami nałożonymi na organ administracji architektoniczno-budowlanej przepisami prawa, a także sprawozdań GUNB,

19) koordynowanie prac w sprawach  planowania i zagospodarowania przestrzennego,

20) wydawanie uzgodnień decyzji ustalających warunki zabudowy w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym.

3. Do podstawowych zadań Wydziału z zakresu ochrony środowiska należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,

2) prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem gruntów rolnych do zalesienia,

3) wydawanie zezwoleń w zakresie transportu, zbierania, przetwarzania i wytwarzania odpadów,

4) przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających uzyskania zezwolenia,

5) wydawanie pozwoleń na eksploatację instalacji powodujących wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

6) wydawanie kart wędkarskich, zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,

7) rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,

8) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gmin, z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu,

9) wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,

10) uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanych przedsięwzięć na terenie gmin powiatu w zakresie ochrony gruntów rolnych,

11) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji i zaświadczeń o wyłączaniu gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

12) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich,

13) wydawanie decyzji w sprawach odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny oraz wyrażanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny,

14) wydawanie zezwoleń na hodowlę i utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,

15) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku, a także uczestniczenie w opiniowaniu i uzgadnianiu postępowań środowiskowych,

16) nadzór nad działalnością spółek wodnych,

17) wprowadzanie danych z zakresu wydawanych pozwoleń i koncesji do Centralnej Ewidencji i Informacji  o działalności Gospodarczej  w zakresie objętym zadaniami wydziału,

18) udzielanie i rozliczanie dotacji ze środków powiatu przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną,

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij