Starostwo Powiatowe w Koszalinie


ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

 
tel.: (+48) 94 714 01 89
fax  (+48) 94 714 01 31

wykaz telefonów


e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl
skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP 669-22-17-640
REGON 330927260


Jak prawidłowo złożyć wniosek ?

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Jak prawidłowo złożyć wniosek ? - informacja dla wnioskodawców w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.) ?

Składając wniosek należy określić precyzyjnie i dokładnie informacje, o które się wnioskuje oraz formę ich udostępnienia.

Korzystanie z zamieszczonego wzoru jest dobrowolne

Forma wniosku:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może przybrać formę wybraną przez wnioskodawcę, o ile wynika z niego w sposób jasny, co jest jego przedmiotem. Wnioskodawca podaje dane osobowe umożliwiające realizację wniosku; może też zostać zobowiązany do uzupełnienia danych w przypadku zaistnienia przesłanek do wydania decyzji administracyjnej.

Uwaga:

Jeżeli wnioskodawca był lub jest stroną postępowania administracyjnego nie składa wniosku o uzyskanie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. W takim przypadku zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.):

Art. 73. [Zakres dostępu strony do akt sprawy]

§ 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

§ 3. Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności,
o których mowa w § 1, w swoim systemie teleinformatycznym, po identyfikacji strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek można dostarczyć do Urzędu:

- pocztą tradycyjną – na adres: Starostwo Powiatowe w Koszalinie,

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin,

- pocztą e-mail – na adres: poczta@powiat.koszalin.pl

lub agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl (pisma skierowane na wskazany adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie nie wymagającym potwierdzenia wniesienia - wniosek o udzielenie informacji publicznej nie wszczyna postępowania administracyjnego. Przepisy kpa nie mają więc zastosowania na etapie złożenia wniosku.)

- pocztą ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – spkoszalin/skrytka

- osobiście – w siedzibie Urzędu – Kancelaria Ogólna (parter) - od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu - od 7.30 do 15.30

- faksem na numer: 94 714 01 31

Opłaty:

W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przetworzenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

O wysokości ewentualnych opłat powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia albo wycofa wniosek.

Przez koszt udostępnienia informacji publicznej rozumie się realnie poniesione koszty materiałowe. Są to wyłącznie koszty nośnika, na którym udostępniana jest informacja publiczna. Wysokość ewentualnych opłat ustalana jest indywidualnie w oparciu o żądanie zawarte we wniosku. Przy określaniu kosztów pod uwagę bierze się rzeczywiste koszty zakupu materiałów np. płyty CD lub koszty związane z materiałami do wykonania kserokopii.

W przypadku wystąpienia ewentualnych kosztów kwotę wskazaną w powiadomieniu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Koszalinie: numer konta bankowego: 28 8566 0003 0110 9805 2000 0010 Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie

Terminy i sposób załatwienia wniosku:

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

- drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.

- poprzez pocztę tradycyjną,

- poprzez pocztę e-mail,

- osobiście w siedzibie Urzędu.

O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku. Załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej może przybrać postać:

- czynności materialno-technicznej, jaką jest udzielenie informacji publicznej;

- pisma informującego, że wezwany podmiot nie jest zobowiązany do udzielenia informacji, gdyż nią nie dysponuje i do jej posiadania nie jest zobowiązany,

- pisma informującego, że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej
w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej;

- pisma informującego, że wniosek dotyczy informacji publicznej, lecz zasady i tryb dostępu do informacji objętych wnioskiem są odmiennie uregulowane w innej ustawie (istnieje odrębny tryb dostępu do żądanej informacji),

- decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, jeśli wnioskodawca domaga się dostępu do informacji, która stanowi tajemnicę ustawowo chronioną, dotyczy sfery prywatności,

- decyzji o umorzeniu postępowania o udzielenie informacji publicznej, gdy wnioskodawca po zawiadomieniu go o braku możliwości zrealizowania wniosku we wskazanej formie i treści nie zmodyfikuje żądania i nadal będzie domagał się udostępnienia w pierwotnej formie, bądź nie odpowie na takie powiadomienie.

- pisma informującego, że złożony wniosek jest wnioskiem o uzyskanie informacji przetworzonej i wymaga wykazania, że informacja jest szczególnie istotna dla interesu publicznego.

Dostęp do informacji publicznej mającej charakter przetworzony, jest zasadne jedynie wówczas, gdy wnioskodawca wykaże, że jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Jeśli żądanie związane jest z prywatnym interesem wnioskodawcy, zasadne jest wydanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej („informacją przetworzoną jest informacja publiczna opracowana przy użyciu dodatkowych sił i środków, na podstawie posiadanych informacji i danych,
w związku z żądaniem wnioskodawcy i na podstawie kryteriów przez niego wskazanych, czyli innymi słowy informacja, która zostanie przygotowana specjalnie dla wnioskodawcy według wskazanych przez niego kryteriów).

UWAGA!

NIEZBĘDNYM JEST DOŁĄCZENIE DO WNIOSKU DRUKU OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij