Archiwum Zakładowe.

Dokumentacja dostępna w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Koszalinie:

1.     Dokumentacja Starostwa Powiatowego w Koszalinie.
2.     Dokumentacja odziedziczona po:

a)     Urzędzie Rejonowym w Koszalinie,

b)    Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koszalinie,

c)     Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Dom Dziecka w Mielnie,

d)  Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu,

e)  Dom Pomocy Społecznej w Mielnie,

f)  Dom Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie

g) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Bobolicach,

h) Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Nikifora Krynickiego w Bobolicach

Dokumentacja jest udostępniana w dniach poniedziałek – piątek w godzinach 08.30 – 14.30 na zasadach określonych jak poniżej.
1.Archiwum zakładowe udostępnia dokumentację kategorii A (materiały archiwalne) i kategorii B (materiały niearchiwalne) dla celów służbowych i innych.
2.     Udostępnianie dokumentacji odbywa się pod nadzorem pracownika archiwum zakładowego.
3.     Udostępnianie dokumentacji dla celów służbowych odbywa się na podstawie wniosku o udostępnienie dokumentacji za zgodą kierownika komórki organizacyjnej z której dokumentacja pochodzi.(druk do pobrania-zał. nr 1 )
4.     Udostępnianie dokumentacji dla celów innych niż służbowe odbywa się na podstawie wniosku o udostępnienie dokumentacji za zgodą Starosty Koszalińskiego lub archiwisty zakładowego.(druk do pobrania-zał. nr 2)
5.     Udostępnia się całe teczki aktowe w stanie uporządkowanym. Nie wolno udostępniać pojedynczych akt wyjętych z teczek.
6.     Zabronione jest przekazywanie dokumentacji innym osobom, komórkom organizacyjnym lub jednostkom organizacyjnym bez wiedzy archiwisty.
7.     Nie wolno nanosić na dokumentacji żadnych notatek, adnotacji i uwag.
8.     Nie udostępnia się poza archiwum zakładowe dokumentacji uszkodzonej, środków ewidencyjnych archiwum zakładowego oraz dokumentacji zastrzeżonej przez komórkę organizacyjną, która ją wytworzyła.
9.     Korzystający z zasobu archiwum zakładowego ponosi pełną odpowiedzialność za stan udostępnianej dokumentacji i zwrot w wyznaczonym terminie.
10. Archiwista sprawdza stan udostępnionej dokumentacji przed jej udostępnieniem oraz po jej zwrocie.
11. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzenia bądź zagubienia wypożyczonej dokumentacji archiwista sporządza protokół na podstawie którego Starosta Koszaliński zarządza postępowanie wyjaśniające.
12. Korzystający z zasobu archiwum zakładowego zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji i do stosowania zawartych w niej postanowień.