Starostwo Powiatowe w Koszalinie


ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

 
tel.: (+48) 94 714 01 89
fax  (+48) 94 714 01 31

wykaz telefonów


e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl
skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP 669-22-17-640
REGON 330927260


Statystyki oglądalności BIP od dnia 16.03.2018

Statystyki strony Starostwo
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
WYKAZ TELEFONÓW 8932
Dane podstawowe 8120
Kierownictwo urzędu 3590
Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków 2432
Jak prawidłowo złożyć wniosek ? 2146
Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę 1701
Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy 1648
Wydział Komunikacji i Dróg 1637
Udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 1475
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 1330
Zgłoszenie budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych nie wymagającech pozwolenia na budowę 1324
rejestry pozwoleń na budowę 1130
Pełnomocnictwo 1030
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 929
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Starostwie Powiatowym w Koszalinie 916
Nieodpłatna Pomoc Prawna 866
Akualizacja ewidencji gruntów i budynków 811
Narada Koordynacyjna - uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 783
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca (ESP PiK) 759
Wykaz rzeczy znalezionych 725
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 673
Archiwum Zakładowe 656
Rejestracja pojazdu zareejstrowanego na terytorium RP 599
Pełnomocnictwo 576
Ochrona danych osobowych – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie 571
Wymiana prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych osobowych oraz terminu ważności dokumentu 556
Dziennik budowy 491
Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia 482
Zaświadczenie o objęciu działki/ działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach 480
IGN.272.6.2018 475
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP 456
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z terytorium UE 451
Praktyczny portal informacyjny związany z procesem inwestycyjno-budowlanym. 440
Dane teleadresowe i osoba do kontaktu 433
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 387
Wymiana dowodu rejestracyjnego w przypadku braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnęgo badania technicznego 371
Starosta Koszaliński Marian Stanisław Hermanowicz 369
Zaświadczenie o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej 368
Zasady odzyskiwania rzeczy znalezionych 337
Przeniesienie pozwolenia na budowę 330
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 314
ZARZĄDZENIE NR 25/2018 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2018 r. 291
Inspektor Ochrony Danych 283
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością Gminy 283
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 281
Dariusz Mirosław Kalinowski 278
Informacja Starosty Koszalińskiego o wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej 320902_2 Biesiekierz w obrębach ewidencyjnych: Świemino, Parsowo, Biesiekierz, Panrowo, Cieszyn, Gniazdowo, Tatów. 266
IGN.272.5.2018 263
Rejestry publiczne prowadzone przez Wydział Komunikacji i Dróg 258
Uchwała nr 35_2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 13.02.2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie 253
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisja sesji 1325
Skład Rady Powiatu w Koszalinie 302
wniosek o przyznanie Medalu osobom fizycznym 213
Protokól z XXXVI sesji - 1.03.2018 r. 200
XXXVIII/350/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Jackowi Grabowieckiemu 190
Plan pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2018 r. 187
XXXVII/335/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 178
XL/367/18 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie podziału obszaru województwa zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 170
XXXVIII/354/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Czesławowi Szczurowi 163
XXXVIII/345/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 134
Protokól z XXXVII sesji - 5.04.2018 r. 127
Uchwała XXXIX/357/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 126
Regulamin przyznawania Medalu pamiątkowego 124
XXXVIII/337/18 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Koszalińskiego za 2017 rok” 123
XXXVIII/341/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Koszalinie 123
XXXVIII/338/18 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 116
Zawiadomienie o I sesji Rady Powiatu w Koszalinie - 22.11.2018 r. 113
XXXVIII/347/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 108
XLI/374/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych w pasach dróg powiatowych Nr 3504Z, Nr 3543Z i 3511Z 107
XXXVIII/336/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie oraz informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie za 2017  r. 105
wniosek o przyznanie Medalu pamiątkowego osobie prawnej 101
XXXIX/356/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 98
XXXVIII/346/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Koszalińskiego 98
Ewidencja wyróznionych Medalem pamiatkowym "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" 97
XL/369/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Fundacji Stypendia Świeszyńskie 97
XL/362/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 95
XXXVIII/355/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Mariuszowi Stanisławowi Walaszczykowi 95
XL/361/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 94
XXXVIII/343/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 94
XXXVIII/344/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 94
XXXVIII/352/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Leszkowi Józefowi Lewkowicz 92
XXXVIII/353/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Grzegorzowi Szkołuda 90
XXXVIII/342/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Manowo w roku 2018 89
XXXVIII/351/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Zenonowi Dropko 89
XL/365/18 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/333/18 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie powiatu koszalińskiego. 88
XL/370/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sianów w roku 2018 88
XLIV/397/18 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego" za lata: 2015-2017 88
XXXVIII/349/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Romanowi Gadomskiemu 88
XXXVIII/348/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Markowi Brzozowskiemu 85
zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej - 30.07.2018 r. 85
Zawiadomienie o XLII sesji Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 14.08.2018 r. 82
Uchwała NR XXXIX/358/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków finansowych powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 81
XXXVIII/339/18 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz  przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli będących pedagogami, psychologami, logopedami, terapeutami pedagogicznymi i doradcami zawodowymi 80
XL/371/18 w sprawie emisji obligacji przez Powiat Koszaliński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 74
XLI/376/18 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Koszalińskiego 74
XXXVIII/340/18 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Koszalińskiego 74
zawiadomienie o XLIV sesji Rady Powiatu w Koszalinie - 25.10.2018 r. 74
XL/364/18 w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 72
XL/368/18 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXVIII/347/18 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 69
zawiadomieno II sesji Rady Powiatu w Koszalinie - 22.11.2018 r. 67
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Zarządu Powiatu w Koszalinie 238
Wyniki naboru na kierownicze stanowsko Dyrektora w DPS w Żydowie 171
Nr 1 miejscowy plan zagospodarowania - Gmina Mielno 133
Nr 1 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Darżewo 132
Porozumienie w sprawie przekazania Gminie Biesiekierz zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości i likwidacji śliskości 126
Informacja dot. konkursu na kandydata na Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 124
Nr 2 w sprawie zmiany miejscowego planu - Koszalin 121
Nr 2 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Kopanino 111
Nr 3 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Wiewiórowo 107
Nr 407/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 105
Nr 3 w sprawie wydania opinii w zakresie gazociągów relacji Gąski - Koszalin, Płoty - Koszalin oraz terminala odbiorczego Gąski 103
445 w sprawie ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie oraz powołania komisji konkursowej 101
Nr 400/2018 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 100
Nr 4 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Dargiń 96
Nr 401/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 91
Nr 383/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 88
Nr 4 w sprawie wydania opinii w zakresie gazociągu DN900 łączącego terminal odbiorczy Gąski z gazociągiem podmorskim Baltic Pipe. 87
448 w sprawie przyznania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 85
Nr 373/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie użyczenia nieruchomości Samorządowemu Centrum Kultury w Sarbinowie 81
Nr 387/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 81
Nr 389/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 80
Nr 5 w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów dla terenu działki nr 5/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepkowo. 80
Nr 375/2018 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie „Sprawozdania rocznego Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie z wykonania planu finansowego za 2017 rok" 75
Nr 369/2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 74
447 w sprawie upoważnienia do podpisania umowy 73
Nr 408/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie 73
Nr 368/2018 w sprawie ustalenia ceny 1 metra przestrzennego drewna zbywanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie 72
442 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 71
Nr 436 w sprawie upoważnienia Pani Moniki Jagielskiej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 71
452 w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Koszalińskiego 70
Nr 402/2018 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie 70
Nr 396/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 69
Nr 382/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 67
Nr 398/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 66
Nr 406/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 66
Nr 399/2018 w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 65
Nr 380/2018 w sprawie ustalenia ogólnych zasad rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego 64
Nr 374/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 63
Nr 376/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 63
Nr 403/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie za 2017 rok 63
Nr 435 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 63
440 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 62
Nr 381/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 62
Nr 378/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 60
Nr 385/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 60
444 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie oraz określenia trybu jej pracy 59
Nr 370/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 59
Nr 371/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 59
Nr 405/2018 w sprawie udzielenia dotacji ze środków finansowych Powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 59
454 w sprawie utworzenia na terenie powiatu koszalińskiego Punktów, z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 57
Statystyki strony Powiat
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 12 września 2018r. 443
Protokół z wyborów do Rady Powiatu Koszalińskiego sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Koszalinie 434
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 1 października 2018 r. 378
OBWIESZCZENIE Starosty Koszalińskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Koszalinie 363
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 17 września 2018r. 282
Informacja o stanie mienia Powiatu Koszalińskiego według stanu na dzień 31.12.2017r. 264
Standaryzacja logo 259
Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o zmianie uchwały w sprawie ustalenia podziału Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 252
Standaryzacja herbu 238
Uchwała Nr 15/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 16 października 2018r. 233
2018 210
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018r. 209
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 01 października 2018r. 191
Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2018 r. 178
ZARZĄDZENIE NR 71/2018 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 177
UCHWAŁA nr CXL.618.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 169
Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Koszalińskiego, okręg nr 4 - Wybory do sejmiku województwa 168
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. 162
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów 155
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 148
Uchwała nr XL.239.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 09.05.2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 148
Uchwała Rady Powiatu nr XXXVIII/345/18 z dnia 27.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 147
Wykaz umorzonych niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 rok 135
Sprawozdanie Rb-27S za marzec 2018 r. 131
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2018 r. 130
UCHWAŁA nr CXL.620.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanegoo w proj. budżetu Pow. Koszalińskiego na 2018 r. 128
Zarządzenie NR 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 127
Program ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 123
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 122
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17 września 2018r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie 122
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. 114
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/295/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 113
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 111
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2018 r. 109
Strategia Rozwoju Powiatu Koszalińskiego na lata 2017-2020 106
Uchwała nr XXXV.215.Z.2018 SO RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Koszalinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia 105
Sprawozdanie Rb-28S za marzec 2018 r. 100
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 99
Uchwała nr VIII.60.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 97
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/296/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 96
Uchwała nr VIII.61.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o możliwości sfin. deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 94
Uchwała nr XXVIII.150.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z dnia 12.03.2018 r. w spr. wydania opinii o możliwości sfin. def. wykazanego w uchw. w spr. zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 94
PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 2017-2020 92
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2017 rok 87
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2019 83
Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 82
UCHWAŁA nr CXL.619.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 80
Sprawozdanie Rb-28S za czerwiec 2018 r. 71
Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2018 r. 71
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2018 r. 71
Statystyki strony Jednostki, Inspektoraty, Straże
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 1097
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE 1035
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie 958
Domy Pomocy Społecznej 848
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy (OREW) w Bobolicach 538
Powiatowe Służby, Inpekcje, Straże - wykaz 517
Miejsko Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 488
Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu 457
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 451
Szkoły / placówki publiczne 432
Wykaz szkół i placówek niepublicznych 410
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warninie 338
Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach 326
Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Koszalińskiego z dnia 13 wrzesnia 2017r. 318
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 305
Dom Pomocy Społecznej w Mielnie 260
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 260
Dom Pomocy Społecznej w Parsowie 113
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 90

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij