Starostwo Powiatowe w Koszalinie


ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

 
tel.: (+48) 94 714 01 89
fax  (+48) 94 714 01 31

wykaz telefonów


e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl
skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP 669-22-17-640
REGON 330927260


Statystyki oglądalności BIP od dnia 16.03.2018

Statystyki strony Starostwo
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
WYKAZ TELEFONÓW 19943
Dane podstawowe 14130
Kierownictwo urzędu 7152
Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków 5097
INFORMACJA PUBLICZNA 3924
Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę 3380
Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy 3350
Udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 3084
Wydział Komunikacji i Dróg 3058
Zgłoszenie budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych nie wymagającech pozwolenia na budowę 2793
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 2742
Pełnomocnictwo 2475
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Starostwie Powiatowym w Koszalinie 2368
rejestry pozwoleń na budowę 2223
Wykaz rzeczy znalezionych 2113
Nieodpłatna Pomoc Prawna 1911
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1772
Rejestracja pojazdu zareejstrowanego na terytorium RP 1590
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 1575
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca (ESP PiK) 1571
Narada Koordynacyjna - uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 1462
Archiwum Zakładowe 1319
Akualizacja ewidencji gruntów i budynków 1306
Pełnomocnictwo 1222
Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia 1220
Ochrona danych osobowych – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie. Monitoring wizyjny. 1217
Zaświadczenie o objęciu działki/ działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach 1214
Wymiana prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych osobowych oraz terminu ważności dokumentu 1211
Wymiana dowodu rejestracyjnego w przypadku braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnęgo badania technicznego 1178
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z terytorium UE 1127
Dziennik budowy 1096
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP 1076
Oświadczenie dot. miejsca zamieszkania 1021
Dane teleadresowe i osoba do kontaktu 1009
Karta wędkarska 918
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 851
Zaświadczenie o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej 851
Jolanta Wieliczko 770
Główny Specjalista 720
Uchwała nr 35_2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 13.02.2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie 695
ZARZĄDZENIE NR 25/2018 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2018 r. 689
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością Gminy 684
IGN.272.6.2018 679
Przeniesienie pozwolenia na budowę 678
Zasady odzyskiwania rzeczy znalezionych 670
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży 656
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 654
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 648
Starosta Koszaliński Marian Stanisław Hermanowicz 637
Inspektor Ochrony Danych 604
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisja sesji 2238
Skład Rady Powiatu w Koszalinie 1065
Radna Elżbieta Góral 613
Radny Marek Gil 541
Radny Jacek Muryn 537
Protokól z XXXVI sesji - 1.03.2018 r. 437
wniosek o przyznanie Medalu osobom fizycznym 421
XXXVIII/350/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Jackowi Grabowieckiemu 383
zawiadomieno II sesji Rady Powiatu w Koszalinie - 22.11.2018 r. 383
XXXVIII/354/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Czesławowi Szczurowi 352
XLI/374/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych w pasach dróg powiatowych Nr 3504Z, Nr 3543Z i 3511Z 319
XXXVII/335/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 290
Plan pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2018 r. 286
XL/367/18 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie podziału obszaru województwa zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 251
XXXVIII/341/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Koszalinie 235
XLIV/397/18 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego" za lata: 2015-2017 232
Plan pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2019 r. 227
Protokól z XXXVII sesji - 5.04.2018 r. 220
Regulamin przyznawania Medalu pamiątkowego 213
Uchwała XXXIX/357/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 206
XXXVIII/338/18 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 205
Zawiadomienie o I sesji Rady Powiatu w Koszalinie - 22.11.2018 r. 205
XXXVIII/345/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 204
XXXVIII/337/18 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Koszalińskiego za 2017 rok” 192
XXXVIII/347/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 189
wniosek o przyznanie Medalu pamiątkowego osobie prawnej 186
XXXVIII/336/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie oraz informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie za 2017  r. 185
XL/370/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sianów w roku 2018 175
Kluby Radnych VI kadencji Rady 174
XXXVIII/346/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Koszalińskiego 173
XL/369/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Fundacji Stypendia Świeszyńskie 172
XL/371/18 w sprawie emisji obligacji przez Powiat Koszaliński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 171
XL/362/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 170
XXXVIII/355/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Mariuszowi Stanisławowi Walaszczykowi 170
XXXIX/356/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 169
zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej - 30.07.2018 r. 168
Zawiadomienie o XLII sesji Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 14.08.2018 r. 168
XXXVIII/351/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Zenonowi Dropko 167
Radny Kamil Jesionowski 166
XXXVIII/352/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Leszkowi Józefowi Lewkowicz 165
XXXVIII/349/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Romanowi Gadomskiemu 164
XXXVIII/353/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Grzegorzowi Szkołuda 164
XXXVIII/342/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Manowo w roku 2018 161
XL/365/18 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/333/18 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie powiatu koszalińskiego. 159
XXXVIII/343/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 159
Radna Halina Sztreja 158
XL/361/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 158
XXXVIII/344/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 158
Uchwała NR XXXIX/358/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków finansowych powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 153
XLIV/398/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Koszalinie 153
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Zarządu Powiatu w Koszalinie 739
Porozumienie w sprawie przekazania Gminie Biesiekierz zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości i likwidacji śliskości 378
Nr 434 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 288
Nr 1 miejscowy plan zagospodarowania - Gmina Mielno 240
Nr 1 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Darżewo 212
445 w sprawie ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie oraz powołania komisji konkursowej 206
Nr 2 w sprawie zmiany miejscowego planu - Koszalin 204
Nr 2 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Kopanino 201
Nr 3 w sprawie wydania opinii w zakresie gazociągów relacji Gąski - Koszalin, Płoty - Koszalin oraz terminala odbiorczego Gąski 191
27/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 189
Nr 3 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Wiewiórowo 187
452 w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Koszalińskiego 180
448 w sprawie przyznania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 179
Nr 4 w sprawie wydania opinii w zakresie gazociągu DN900 łączącego terminal odbiorczy Gąski z gazociągiem podmorskim Baltic Pipe. 179
Nr 400/2018 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 175
Nr 4 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Dargiń 171
Nr 407/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 171
Nr 401/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 169
Nr 5 w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów dla terenu działki nr 5/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepkowo. 164
447 w sprawie upoważnienia do podpisania umowy 161
Nr 383/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 161
442 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 156
Nr 381/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 155
Nr 378/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 153
Nr 387/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 153
440 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 148
Nr 408/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie 148
Nr 373/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie użyczenia nieruchomości Samorządowemu Centrum Kultury w Sarbinowie 147
454 w sprawie utworzenia na terenie powiatu koszalińskiego Punktów, z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 145
Nr 368/2018 w sprawie ustalenia ceny 1 metra przestrzennego drewna zbywanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie 145
Nr 396/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 145
1/2018 w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 144
Nr 389/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 144
Nr 436 w sprawie upoważnienia Pani Moniki Jagielskiej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 141
Nr 369/2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 138
Nr 380/2018 w sprawie ustalenia ogólnych zasad rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego 138
Nr 399/2018 w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 138
Nr 402/2018 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie 136
Nr 406/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 136
Nr 435 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 136
Nr 403/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie za 2017 rok 133
Nr 374/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 132
Nr 376/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 132
Nr 370/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 131
Nr 375/2018 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie „Sprawozdania rocznego Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie z wykonania planu finansowego za 2017 rok" 131
Nr 382/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 131
Nr 385/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 130
Nr 398/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 129
Nr 405/2018 w sprawie udzielenia dotacji ze środków finansowych Powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 127
Raport o stanie powiatu koszalińskiego za 2018 r. 125
Statystyki strony Powiat
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 12 września 2018r. 702
Uchwała nr IV.18.Z.2019 SO RIO w Szczecinie z 18.01.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Koszalińskiego 615
OBWIESZCZENIE Starosty Koszalińskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Koszalinie 590
Protokół z wyborów do Rady Powiatu Koszalińskiego sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Koszalinie 556
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 1 października 2018 r. 479
Standaryzacja logo 471
Uchwała Nr 15/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 16 października 2018r. 456
Standaryzacja herbu 413
Informacja o stanie mienia Powiatu Koszalińskiego według stanu na dzień 31.12.2017r. 391
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 17 września 2018r. 388
UCHWAŁA nr CXL.618.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 371
Uchwała nr XL.239.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 09.05.2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 360
2018 359
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów 359
Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o zmianie uchwały w sprawie ustalenia podziału Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 349
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018r. 348
ZARZĄDZENIE NR 71/2018 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 346
Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2018 r. 306
UCHWAŁA nr CXL.620.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanegoo w proj. budżetu Pow. Koszalińskiego na 2018 r. 303
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 01 października 2018r. 281
Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Koszalińskiego, okręg nr 4 - Wybory do sejmiku województwa 255
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 242
Strategia Rozwoju Powiatu Koszalińskiego na lata 2017-2020 242
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. 238
Sprawozdanie Rb-27S za marzec 2018 r. 216
Zarządzenie NR 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 216
Uchwała Rady Powiatu nr XXXVIII/345/18 z dnia 27.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 215
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. 214
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2018 r. 210
Wykaz umorzonych niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 rok 210
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 209
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17 września 2018r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie 205
Program ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 203
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/295/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 194
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2019 187
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 182
Sprawozdanie Rb-28S za marzec 2018 r. 181
PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 2017-2020 179
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2018 r. 179
Uchwała nr VIII.60.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 179
Uchwała nr XXXV.215.Z.2018 SO RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Koszalinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia 177
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 174
Statut Powiatu Koszalińskiego 172
Uchwała nr XXVIII.150.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z dnia 12.03.2018 r. w spr. wydania opinii o możliwości sfin. def. wykazanego w uchw. w spr. zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 168
Uchwała nr VIII.61.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o możliwości sfin. deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 166
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/296/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 161
Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 160
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2017 rok 152
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2018 r. 144
UCHWAŁA nr CXL.619.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 143
Statystyki strony Jednostki, Inspektoraty, Straże
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie 2219
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE 2218
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 1972
Domy Pomocy Społecznej 1743
Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu 1332
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy (OREW) w Bobolicach 1067
Miejsko Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 1034
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 960
Powiatowe Służby, Inpekcje, Straże - wykaz 916
Szkoły / placówki publiczne 891
Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach 858
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 814
Wykaz szkół i placówek niepublicznych 722
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warninie 659
Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Koszalińskiego z dnia 13 wrzesnia 2017r. 587
Dom Pomocy Społecznej w Mielnie 560
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 545
Dom Pomocy Społecznej w Parsowie 466
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 248

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij