Starostwo Powiatowe w Koszalinie


ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

 
tel.: (+48) 94 714 01 89
fax  (+48) 94 714 01 31

wykaz telefonów


e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl
skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP 669-22-17-640
REGON 330927260


Statystyki oglądalności BIP od dnia 16.03.2018

Statystyki strony Starostwo
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 1244
Kierownictwo urzędu 264
Jak prawidłowo złożyć wniosek ? 216
WYKAZ TELEFONÓW 181
Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę 108
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca (ESP PiK) 92
Udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 85
Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków 84
Ochrona danych osobowych – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie 77
Łazy 62
Nieodpłatna Pomoc Prawna 61
Rejestry publiczne prowadzone przez Wydział Komunikacji i Dróg 55
Regulamin Organizacyjny 51
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 51
Archiwum Zakładowe 49
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP 47
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Starostwie Powiatowym w Koszalinie 47
Rejestracja pojazdu zareejstrowanego na terytorium RP 45
Zgłoszenie budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych nie wymagającech pozwolenia na budowę 41
Akualizacja ewidencji gruntów i budynków 40
Wykaz rzeczy znalezionych 40
Narada Koordynacyjna - uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 33
Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewożnika drogowego w krajowym transporcie drogowym w zakresie przewozu osób lub rzeczy 32
Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w obrębie Mielno przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego 32
Dane teleadresowe i osoba do kontaktu 31
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego 29
Sprzedaż nieruchomości 28
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 27
Zatwierdzanie projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej lub gminnej 26
Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania 25
Wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców 25
Wydanie zaświadczenia na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób lub rzeczy na potrzeby własne 25
Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych do 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, stacji transformatorowych 25
Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na wniosek użytkownika wieczystego 24
Pełnomocnictwo 24
PROCEDURA KIEROWANIA DZIECKA DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII (MOS) 24
SCHEMAT KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OSK 24
Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy 24
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie osób 24
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 23
Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu 7-9 osób łącznie z kierowcą 23
Wydanie wtórnika karty pojazdu w przypadku utraty (zagubienie, kradzież) 23
Bonifikata od oplaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, ze względu na niskie dochody 22
Dzierżawa i najem nieruchomości 22
Obciążanie nieruchomości służebnością przesyłu na nieruchomościach wchodzących w skład zasabu nieruchomosci Skarbu Państwa i Powiatu Koszalińskiego 22
Program ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 22
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 2018 R. 22
Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zgubienia 22
SCHEMAT KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SKP 21
stacje transformatorowe 21
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu w Koszalinie 68
XXXVIII/337/18 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Koszalińskiego za 2017 rok” 29
XXXVII/335/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 26
Protokól z XXXVI sesji - 1.03.2018 r. 25
Stałe Komisje Rady Powiatu w Koszalinie 25
XXXVIII/346/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Koszalińskiego 22
Plan pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2018 r. 21
Ewidencja wyróżnionych Medalem pamiątkowym "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" 20
Protokól z XXXVII sesji - 5.04.2018 r. 20
XXXVIII/347/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 18
Regulamin przyznawania Medalu pamiątkowego 17
wniosek o przyznanie Medalu pamiątkowego osobie prawnej 17
XXXVIII/336/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie oraz informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie za 2017  r. 17
wniosek o przyznanie Medalu osobom fizycznym 14
XXXVIII/345/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 14
XXXVIII/353/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Grzegorzowi Szkołuda 14
Uchwała XXXIX/357/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 13
XXXVIII/338/18 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 11
XXXVIII/339/18 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz  przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli będących pedagogami, psychologami, logopedami, terapeutami pedagogicznymi i doradcami zawodowymi 11
XXXVIII/344/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 11
XXXVIII/355/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Mariuszowi Stanisławowi Walaszczykowi 11
XXXVIII/348/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Markowi Brzozowskiemu 10
XXXVIII/354/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Czesławowi Szczurowi 10
XXXVIII/349/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Romanowi Gadomskiemu 9
XXXVIII/350/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Jackowi Grabowieckiemu 9
XXXVIII/351/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Zenonowi Dropko 9
XXXVIII/352/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Leszkowi Józefowi Lewkowicz 9
Uchwała NR XXXIX/358/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków finansowych powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 8
XXXIX/356/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 8
XXXVIII/343/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 8
XXXVIII/342/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Manowo w roku 2018 3
XXXVIII/340/18 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Koszalińskiego 1
XXXVIII/341/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Koszalinie 1
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Zarządu Powiatu w Koszalinie 70
2018.01.30 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Darżewo 19
2018.02.21 miejscowy plan zagospodarowania - Gmina Mielno 18
2018.03.28 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Wiewiórowo 18
2018.03.28 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Kopanino 15
2018.04.05 w sprawie zmiany miejscowego planu - Koszalin 13
Statystyki strony Powiat
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Powiatu 42
2018 31
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. 30
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 25
Standaryzacja herbu 22
Standaryzacja logo 22
Sprawozdanie Rb-27S za marzec 2018 r. 21
Uchwała Rady Powiatu nr XXXVIII/345/18 z dnia 27.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 20
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2018 r. 19
Uchwała nr XXXV.215.Z.2018 SO RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Koszalinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia 19
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 18
UCHWAŁA nr CXL.618.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 18
Uchwała nr XL.239.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 09.05.2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 18
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2018 r. 17
UCHWAŁA nr CXL.619.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 17
Uchwała nr VIII.61.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o możliwości sfin. deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 17
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/296/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 17
Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2018 r. 16
Wykaz umorzonych niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 rok 16
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/295/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 15
Sprawozdanie Rb-28S za marzec 2018 r. 14
Uchwała nr XXVIII.150.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z dnia 12.03.2018 r. w spr. wydania opinii o możliwości sfin. def. wykazanego w uchw. w spr. zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 14
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. 14
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2017 rok 13
Uchwała nr VIII.60.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 12
Program ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 9
UCHWAŁA nr CXL.620.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanegoo w proj. budżetu Pow. Koszalińskiego na 2018 r. 9
Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 7
PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 2017-2020 7
Strategia Rozwoju Powiatu Koszalińskiego na lata 2017-2020 4
Statystyki strony Jednostki, Inspektoraty, Straże
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 142
Domy Pomocy Społecznej 66
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE 58
Powiatowe Służby, Inpekcje, Straże - wykaz 51
Wykaz szkół i placówek niepublicznych 48
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie 45
Szkoły / placówki publiczne 41
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warninie 37
Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach 36
Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu 36
Miejsko Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 36
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy (OREW) w Bobolicach 36
Dom Pomocy Społecznej w Mielnie 35
Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Koszalińskiego z dnia 13 wrzesnia 2017r. 29
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 19
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 19
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 16

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij