Starostwo Powiatowe w Koszalinie


ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

 
tel.: (+48) 94 714 01 89
fax  (+48) 94 714 01 31

wykaz telefonów


e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl
skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP 669-22-17-640
REGON 330927260


Statystyki oglądalności BIP od dnia 16.03.2018

Statystyki strony Starostwo
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 2517
WYKAZ TELEFONÓW 1706
Kierownictwo urzędu 738
Jak prawidłowo złożyć wniosek ? 704
Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków 536
Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę 429
Wydział Komunikacji i Dróg 397
Udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 370
Zgłoszenie budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych nie wymagającech pozwolenia na budowę 283
Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy 233
Narada Koordynacyjna - uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 230
Akualizacja ewidencji gruntów i budynków 229
IGN.272.6.2018 220
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca (ESP PiK) 219
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 201
Regulamin Organizacyjny 184
Ochrona danych osobowych – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie 182
Łazy 155
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 154
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Starostwie Powiatowym w Koszalinie 149
Nieodpłatna Pomoc Prawna 140
Archiwum Zakładowe 136
rejestry pozwoleń na budowę 128
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 127
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP 126
Rejestracja pojazdu zareejstrowanego na terytorium RP 122
Pełnomocnictwo 119
Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia 113
Wykaz rzeczy znalezionych 110
Dziennik budowy 104
Rejestry publiczne prowadzone przez Wydział Komunikacji i Dróg 102
Wymiana prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych osobowych oraz terminu ważności dokumentu 97
Zasady odzyskiwania rzeczy znalezionych 97
IGN.272.5.2018 92
Praktyczny portal informacyjny związany z procesem inwestycyjno-budowlanym. 84
Rejestracja pojazdu unikatowego 83
Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w obrębie Mielno przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego 82
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 78
Przeniesienie pozwolenia na budowę 75
Pełnomocnictwo 71
Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych do 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, stacji transformatorowych 70
Program ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 69
Zaświadczenie o objęciu działki/ działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach 68
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 66
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego 63
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z terytorium UE 63
Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewożnika drogowego w krajowym transporcie drogowym w zakresie przewozu osób lub rzeczy 63
Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania 62
Wymiana dowodu rejestracyjnego w przypadku braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnęgo badania technicznego 61
Sprzedaż nieruchomości 60
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu w Koszalinie 173
XXXVII/335/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 71
Stałe Komisje Rady Powiatu w Koszalinie 58
wniosek o przyznanie Medalu osobom fizycznym 56
XXXVIII/337/18 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Koszalińskiego za 2017 rok” 56
Ewidencja wyróżnionych Medalem pamiątkowym "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" 53
Plan pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2018 r. 50
XXXVIII/345/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 49
XXXVIII/336/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie oraz informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie za 2017  r. 48
Uchwała XXXIX/357/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 47
Protokól z XXXVI sesji - 1.03.2018 r. 46
XXXVIII/347/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 45
Regulamin przyznawania Medalu pamiątkowego 44
wniosek o przyznanie Medalu pamiątkowego osobie prawnej 41
XXXVIII/338/18 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 40
XXXVIII/344/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 40
Protokól z XXXVII sesji - 5.04.2018 r. 38
XXXVIII/346/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Koszalińskiego 37
XXXVIII/341/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Koszalinie 36
XXXVIII/350/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Jackowi Grabowieckiemu 35
XXXVIII/352/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Leszkowi Józefowi Lewkowicz 35
XXXVIII/355/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Mariuszowi Stanisławowi Walaszczykowi 35
XXXVIII/339/18 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz  przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli będących pedagogami, psychologami, logopedami, terapeutami pedagogicznymi i doradcami zawodowymi 34
XXXVIII/348/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Markowi Brzozowskiemu 34
XXXVIII/353/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Grzegorzowi Szkołuda 34
XXXVIII/354/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Czesławowi Szczurowi 34
XXXIX/356/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 33
Uchwała NR XXXIX/358/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków finansowych powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 29
XXXVIII/351/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Zenonowi Dropko 29
XXXVIII/342/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Manowo w roku 2018 27
XXXVIII/343/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 27
XXXVIII/349/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Romanowi Gadomskiemu 26
XL/365/18 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/333/18 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie powiatu koszalińskiego. 25
XXXVIII/340/18 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Koszalińskiego 23
XL/362/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 18
XL/361/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 17
XL/364/18 w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 16
XL/367/18 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie podziału obszaru województwa zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 16
XL/371/18 w sprawie emisji obligacji przez Powiat Koszaliński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 15
XL/370/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sianów w roku 2018 14
XL/368/18 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXVIII/347/18 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 13
XL/369/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Fundacji Stypendia Świeszyńskie 13
zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej - 30.07.2018 r. 10
XL/363/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 7
XL/369/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Fundacji Stypendia Świeszyńskie 6
XLI/372/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 6
XL/366/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie za rok 2017 5
XL/359/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Koszalińskiego za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 rok 4
XLI/373/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018 - 2026 4
XLI/376/18 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Koszalińskiego 3
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Zarządu Powiatu w Koszalinie 249
2018.03.28 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Wiewiórowo 49
2018.02.21 miejscowy plan zagospodarowania - Gmina Mielno 46
2018.01.30 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Darżewo 43
2018.03.28 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Kopanino 34
2018.04.05 w sprawie zmiany miejscowego planu - Koszalin 34
2018.05.29 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu 27
Nr 407/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 25
Nr 369/2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 17
Nr 375/2018 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie „Sprawozdania rocznego Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie z wykonania planu finansowego za 2017 rok" 17
2018.05.08 w sprawie wydania opinii w zakresie gazociągów relacji Gąski - Koszalin, Płoty - Koszalin oraz terminala odbiorczego Gąski 16
Nr 400/2018 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 15
2018.05.16 w sprawie wydania opinii w zakresie gazociągu DN900 łączącego terminal odbiorczy Gąski z gazociągiem podmorskim Baltic Pipe. 13
Nr 373/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie użyczenia nieruchomości Samorządowemu Centrum Kultury w Sarbinowie 13
Nr 368/2018 w sprawie ustalenia ceny 1 metra przestrzennego drewna zbywanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie 12
Nr 382/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 12
Nr 383/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 12
Nr 389/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 12
2018.06.19 w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów dla terenu działki nr 5/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepkowo. 10
Nr 401/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 10
Nr 370/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 8
Nr 374/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 8
Nr 376/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 8
Nr 371/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 7
Nr 380/2018 w sprawie ustalenia ogólnych zasad rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego 7
Nr 381/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 7
Nr 388/2018 w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Majcher do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 7
Nr 402/2018 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie 7
Nr 405/2018 w sprawie udzielenia dotacji ze środków finansowych Powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 7
Nr 408/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie 7
Nr 377/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 6
Nr 378/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 6
Nr 391/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 6
Nr 367/2018 w sprawie opracowania na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 5
Nr 379/2018 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie „Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 rok” 5
Nr 385/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 5
Nr 386/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 5
Nr 387/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 5
Nr 390/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 5
Nr 396/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 5
Nr 406/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 5
Nr 384/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Koszalińskiego, położonej w gminie Mielno 4
Nr 392/2018 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Biesiekierz 4
Nr 397/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 4
Nr 398/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 4
Nr 404/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 4
Nr 372/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Koszalińskiego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 3
Nr 399/2018 w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 3
Nr 403/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie za 2017 rok 3
Nr 393/2018 sprawie zaopiniowania propozycji zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Biesiekierz 2
Statystyki strony Powiat
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Powiatu 106
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. 69
Standaryzacja logo 69
Standaryzacja herbu 64
2018 62
Wykaz umorzonych niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 rok 60
Uchwała Rady Powiatu nr XXXVIII/345/18 z dnia 27.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 59
Sprawozdanie Rb-27S za marzec 2018 r. 57
Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2018 r. 55
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 45
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2018 r. 45
Program ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 44
Uchwała nr XL.239.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 09.05.2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 44
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/295/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 43
Uchwała nr XXXV.215.Z.2018 SO RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Koszalinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia 42
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/296/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 41
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2018 r. 40
UCHWAŁA nr CXL.618.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 39
Uchwała nr XXVIII.150.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z dnia 12.03.2018 r. w spr. wydania opinii o możliwości sfin. def. wykazanego w uchw. w spr. zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 39
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 37
Sprawozdanie Rb-28S za marzec 2018 r. 36
UCHWAŁA nr CXL.619.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 36
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2017 rok 35
Informacja o stanie mienia Powiatu Koszalińskiego według stanu na dzień 31.12.2017r. 34
Uchwała nr VIII.60.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 34
Uchwała nr VIII.61.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o możliwości sfin. deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 34
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. 32
PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 2017-2020 29
UCHWAŁA nr CXL.620.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanegoo w proj. budżetu Pow. Koszalińskiego na 2018 r. 27
Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 25
Strategia Rozwoju Powiatu Koszalińskiego na lata 2017-2020 25
Sprawozdanie Rb-28S za czerwiec 2018 r. 7
Sprawozdanie Rb-27S za czerwiec 2018 r. 4
Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2018 r. 4
Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2018 r. 4
UCHWAŁA nr LIII.319.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z dnia 25.07.2018 r. w spr. wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Koszalińskiego 4
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2018 r. 3
Wykaz umorzonych niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 r. 3
UCHWAŁA nr LIII.318.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z dnia 25.07.2018 r. w spr. wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 rok 2
Statystyki strony Jednostki, Inspektoraty, Straże
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 370
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE 186
Wykaz szkół i placówek niepublicznych 174
Domy Pomocy Społecznej 160
Powiatowe Służby, Inpekcje, Straże - wykaz 158
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy (OREW) w Bobolicach 146
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie 137
Szkoły / placówki publiczne 99
Miejsko Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 97
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warninie 93
Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach 81
Dom Pomocy Społecznej w Mielnie 76
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 76
Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu 71
Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Koszalińskiego z dnia 13 wrzesnia 2017r. 62
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 60
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 54
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 26
Dom Pomocy Społecznej w Parsowie 15

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij