Starostwo Powiatowe w Koszalinie


ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

 
tel.: (+48) 94 714 01 89
fax  (+48) 94 714 01 31

wykaz telefonów


e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl
skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP 669-22-17-640
REGON 330927260


Statystyki oglądalności BIP od dnia 16.03.2018

Statystyki strony Starostwo
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 4332
WYKAZ TELEFONÓW 4265
Kierownictwo urzędu 1359
Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków 1216
Jak prawidłowo złożyć wniosek ? 1143
Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę 959
Wydział Komunikacji i Dróg 944
Udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 804
Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy 757
Zgłoszenie budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych nie wymagającech pozwolenia na budowę 693
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 624
Narada Koordynacyjna - uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 502
Akualizacja ewidencji gruntów i budynków 488
rejestry pozwoleń na budowę 486
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Starostwie Powiatowym w Koszalinie 477
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 446
Pełnomocnictwo 416
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca (ESP PiK) 403
IGN.272.6.2018 304
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 303
Regulamin Organizacyjny 291
Pełnomocnictwo 285
Ochrona danych osobowych – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie 267
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 266
Rejestracja pojazdu zareejstrowanego na terytorium RP 262
Zaświadczenie o objęciu działki/ działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach 257
ul. 6-go Marca Mielno 242
Dziennik budowy 231
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP 228
Wymiana prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych osobowych oraz terminu ważności dokumentu 225
Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia 225
Nieodpłatna Pomoc Prawna 222
Archiwum Zakładowe 221
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z terytorium UE 211
Praktyczny portal informacyjny związany z procesem inwestycyjno-budowlanym. 198
Przeniesienie pozwolenia na budowę 191
Wymiana dowodu rejestracyjnego w przypadku braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnęgo badania technicznego 185
Zasady odzyskiwania rzeczy znalezionych 164
Rejestracja pojazdu unikatowego 162
Rejestry publiczne prowadzone przez Wydział Komunikacji i Dróg 137
Wybór Agenta Emisji Obligacji Powiatu Koszalińskiego 132
Zaświadczenie o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej 127
IGN.272.5.2018 116
Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w obrębie Mielno przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego 114
Starosta Koszaliński Marian Stanisław Hermanowicz 113
Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych do 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, stacji transformatorowych 113
Program ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 109
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 106
Karta wędkarska 105
Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania 105
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu w Koszalinie 541
Stałe Komisje Rady Powiatu w Koszalinie 101
XXXVII/335/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 100
XL/367/18 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie podziału obszaru województwa zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 81
wniosek o przyznanie Medalu osobom fizycznym 80
Plan pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2018 r. 77
Protokól z XXXVI sesji - 1.03.2018 r. 73
XXXVIII/345/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 73
Uchwała XXXIX/357/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 69
XXXVIII/337/18 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Koszalińskiego za 2017 rok” 62
XXXVIII/338/18 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 62
XXXVIII/341/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Koszalinie 60
XXXVIII/347/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 58
Protokól z XXXVII sesji - 5.04.2018 r. 57
Regulamin przyznawania Medalu pamiątkowego 57
XXXVIII/336/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie oraz informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie za 2017  r. 56
wniosek o przyznanie Medalu pamiątkowego osobie prawnej 49
XXXVIII/344/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 48
XXXVIII/350/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Jackowi Grabowieckiemu 48
XXXIX/356/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 45
XXXVIII/346/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Koszalińskiego 44
XXXVIII/353/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Grzegorzowi Szkołuda 44
XL/365/18 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/333/18 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie powiatu koszalińskiego. 42
XXXVIII/348/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Markowi Brzozowskiemu 42
XXXVIII/339/18 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz  przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli będących pedagogami, psychologami, logopedami, terapeutami pedagogicznymi i doradcami zawodowymi 41
XL/361/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 40
XXXVIII/352/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Leszkowi Józefowi Lewkowicz 40
XXXVIII/354/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Czesławowi Szczurowi 40
XXXVIII/355/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Mariuszowi Stanisławowi Walaszczykowi 39
XXXVIII/343/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 38
XXXVIII/351/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Zenonowi Dropko 38
XL/362/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 36
XXXVIII/349/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Romanowi Gadomskiemu 36
Uchwała NR XXXIX/358/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków finansowych powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 35
XXXVIII/342/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Manowo w roku 2018 34
XL/369/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Fundacji Stypendia Świeszyńskie 33
XL/370/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sianów w roku 2018 32
XXXVIII/340/18 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Koszalińskiego 27
XL/371/18 w sprawie emisji obligacji przez Powiat Koszaliński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 26
XL/364/18 w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 25
zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej - 30.07.2018 r. 25
XL/368/18 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXVIII/347/18 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 23
Zawiadomienie o XLII sesji Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 14.08.2018 r. 23
XLI/376/18 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Koszalińskiego 19
XL/366/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie za rok 2017 15
XL/369/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Fundacji Stypendia Świeszyńskie 15
XLI/372/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 15
XLII/379/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 15
Protokół z XXXIX sesji - 24.05.2018 14
Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 27.09.2018 14
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Zarządu Powiatu w Koszalinie 475
Zarząd Powiatu w Koszalinie ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 122
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 109
Nr 1 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Darżewo 66
Nr 1 miejscowy plan zagospodarowania - Gmina Mielno 63
Nr 3 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Wiewiórowo 63
Nr 2 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Kopanino 57
Nr 2 w sprawie zmiany miejscowego planu - Koszalin 52
Nr 407/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 49
Nr 4 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Dargiń 39
Nr 3 w sprawie wydania opinii w zakresie gazociągów relacji Gąski - Koszalin, Płoty - Koszalin oraz terminala odbiorczego Gąski 38
Nr 400/2018 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 35
Nr 373/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie użyczenia nieruchomości Samorządowemu Centrum Kultury w Sarbinowie 33
Nr 375/2018 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie „Sprawozdania rocznego Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie z wykonania planu finansowego za 2017 rok" 32
Nr 383/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 32
Nr 369/2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 29
Nr 4 w sprawie wydania opinii w zakresie gazociągu DN900 łączącego terminal odbiorczy Gąski z gazociągiem podmorskim Baltic Pipe. 28
Nr 401/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 28
Nr 389/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 27
Nr 5 w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów dla terenu działki nr 5/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepkowo. 24
Nr 368/2018 w sprawie ustalenia ceny 1 metra przestrzennego drewna zbywanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie 23
Nr 382/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 23
Nr 408/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie 22
Nr 376/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 20
Nr 398/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 19
Nr 396/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 18
Nr 367/2018 w sprawie opracowania na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 17
Nr 370/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 17
Nr 387/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 17
Nr 402/2018 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie 17
Nr 403/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie za 2017 rok 17
Nr 374/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 16
Nr 380/2018 w sprawie ustalenia ogólnych zasad rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego 16
Nr 381/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 16
Nr 399/2018 w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 16
Nr 371/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 15
Nr 385/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 15
Nr 406/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 15
Nr 436 w sprawie upoważnienia Pani Moniki Jagielskiej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 15
445 w sprawie ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie oraz powołania komisji konkursowej 14
Nr 378/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 14
Nr 384/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Koszalińskiego, położonej w gminie Mielno 14
Nr 386/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 14
Nr 404/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 14
Nr 405/2018 w sprawie udzielenia dotacji ze środków finansowych Powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 14
448 w sprawie przyznania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 13
Nr 377/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 13
Nr 388/2018 w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Majcher do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 13
Nr 391/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 13
Nr 435 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 12
Statystyki strony Powiat
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 1 października 2018 r. 207
Statut Powiatu 195
OBWIESZCZENIE Starosty Koszalińskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Koszalinie 189
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 12 września 2018r. 167
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 17 września 2018r. 160
Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o zmianie uchwały w sprawie ustalenia podziału Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 134
Standaryzacja logo 111
2018 110
Standaryzacja herbu 103
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. 100
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 01 października 2018r. 90
Uchwała Rady Powiatu nr XXXVIII/345/18 z dnia 27.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 89
Wykaz umorzonych niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 rok 83
Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2018 r. 80
Informacja o stanie mienia Powiatu Koszalińskiego według stanu na dzień 31.12.2017r. 76
Sprawozdanie Rb-27S za marzec 2018 r. 71
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/295/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 68
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 66
Program ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 66
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 64
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2018 r. 63
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018r. 61
ZARZĄDZENIE NR 71/2018 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 59
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2018 r. 55
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 53
Uchwała nr XXXV.215.Z.2018 SO RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Koszalinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia 53
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/296/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 52
Sprawozdanie Rb-28S za marzec 2018 r. 51
Zarządzenie NR 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 51
Uchwała nr XL.239.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 09.05.2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 50
Strategia Rozwoju Powiatu Koszalińskiego na lata 2017-2020 48
UCHWAŁA nr CXL.618.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 48
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17 września 2018r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie 45
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 45
Uchwała nr XXVIII.150.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z dnia 12.03.2018 r. w spr. wydania opinii o możliwości sfin. def. wykazanego w uchw. w spr. zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 45
UCHWAŁA nr CXL.619.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 43
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. 43
Uchwała nr VIII.61.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o możliwości sfin. deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 42
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2017 rok 42
Uchwała nr VIII.60.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 41
PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 2017-2020 39
Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 34
UCHWAŁA nr CXL.620.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanegoo w proj. budżetu Pow. Koszalińskiego na 2018 r. 34
Uchwała Nr 15/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 16 października 2018r. 24
Sprawozdanie Rb-28S za czerwiec 2018 r. 17
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów 15
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2018 r. 14
Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2018 r. 13
UCHWAŁA nr LIII.319.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z dnia 25.07.2018 r. w spr. wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Koszalińskiego 12
Wykaz umorzonych niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 r. 12
Statystyki strony Jednostki, Inspektoraty, Straże
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 597
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE 422
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie 329
Domy Pomocy Społecznej 306
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy (OREW) w Bobolicach 236
Powiatowe Służby, Inpekcje, Straże - wykaz 232
Wykaz szkół i placówek niepublicznych 222
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warninie 157
Szkoły / placówki publiczne 157
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 153
Miejsko Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 140
Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach 137
Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu 133
Dom Pomocy Społecznej w Mielnie 114
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 113
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 97
Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Koszalińskiego z dnia 13 wrzesnia 2017r. 90
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 39
Dom Pomocy Społecznej w Parsowie 28

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij