W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

tel. 94 714 01 89
fax 94 714 01 31

poczta@powiat.koszalin.pl

skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 669-23-87-595
REGON POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 330920854
_________________________________________

NIP STAROSTWA POWIATOWEGO: 669-22-17-640
REGON STAROSTWA POWIATOWEGO: 330927260

Nieruchomości

Wersja strony w formacie XML

Naczelnik Wydziału - Wojciech Dyrda
wojciech.dyrda@powiat.koszalin.pl
tel. 947140233
pok. 314

Zastępca Naczelnika Wydziału - Marek Giełdon
marek.gieldon@powiat.koszalin.pl

tel. 947140128
pok. 325

pobierz wymagane dokumenty, wnioski - KARTY USŁUG

Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (IGN) prowadzi sprawy związane z planowaniem i realizacją inwestycji oraz gospodarką i administrowaniem nieruchomościami.
Do podstawowych zadań Wydziału z zakresu gospodarki nieruchomościami należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym wydzierżawianie, wynajmowanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, oddawanie w trwały zarząd, sprzedaż, darowizna nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu,
2) obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (użytkowanie, służebność, hipoteka),
3) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wysokości, terminów zapłaty, bonifikat i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
4) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
5) orzekanie o wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ustalanie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
6) orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości i o zwrocie wypłaconego odszkodowania lub nieruchomości zamiennej,
7) wydawanie zezwoleń na zajęcie nieruchomości w celu ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości oraz ustalenie odszkodowania za szkody powstałe w wyniku udzielonego zezwolenia lub wyrażonej zgody na zajęcie nieruchomości,
8) dokonywanie regulacji stanu prawnego nieruchomości,
9) załatwianie spraw i wydawanie decyzji dotyczących przeniesienia własności gruntu wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także z ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym,
10) realizacja zadań zastrzeżonych do właściwości Starosty z zakresu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, w tym prowadzenie postępowań scaleniowych i wymiennych,
11) sporządzanie deklaracji w zakresie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i terminowe przekazywanie  ich do właściwych organów  podatkowych oraz do Wydziału Finansowego  Starostwa Powiatowego w Koszalinie w terminie umożliwiającym ustawowe regulowanie zobowiązań podatkowych,
12) realizacja zadań zastrzeżonych do właściwości Starosty z zakresu Ustawy o Krajowym Zasobie  Nieruchomości i Ustawy o gospodarce  nieruchomościami,
13) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem właściwego stanu technicznego nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
14) administrowanie nieruchomościami, w tym w szczególności prowadzenie spraw eksploatacyjno - technicznych, związanych z zaopatrzeniem w wodę, energię elektryczną, ogrzewanie obiektów, zabezpieczenie łączności telefonicznej, ochrony i dozoru obiektów, prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz pozostałej niezbędnej dokumentacji technicznej, realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości, ładu i porządku nieruchomości administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie,
15) koordynacja spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Powiatu oraz udzielanie pomocy w likwidacji szkód majątkowych,
16) wydawanie decyzji dotyczących przejścia do zasobu oraz wykreślenia z zasobu - gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi oraz nieruchomości gruntowych i urządzeń wodnych,
17) wygaszanie trwałego zarządu gruntów pokrytych wodami płynącymi oraz pozostałych nieruchomości należących wcześniej do marszałka województwa.

Do zadań Wydziału z zakresu inwestycji należy:
1) współpraca w planowaniu i koordynowaniu działań w zakresie prowadzenia remontów/ inwestycji w powiatowych jednostkach organizacyjnych,
2) zlecanie wykonywania dokumentacji projektowej, przygotowywanie i zawieranie umów z wykonawcami robót z wyłączeniem robót objętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
3) nadzór właścicielski i kontrola nad realizacją inwestycji i remontów realizowanych w powiatowych jednostkach organizacyjnych,
4) koordynowanie lub prowadzenie remontów i inwestycji w obiektach będących własnością Powiatu.

Do pozostałych zadań Wydziału należy:
1) przygotowywanie projektów, opinii i uzgodnień będących w kompetencji Starosty oraz Zarządu Powiatu wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - SUiKP, MPZP oraz specustaw z wyłączeniem specustawy drogowej,
2) sprawowanie nadzoru i organizacja pracy personelu odpowiedzialnego za utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie obiektów Starostwa Powiatowego,
3) sprawowanie nadzoru, organizowanie i wykonywanie bieżących napraw/remontów przez konserwatorów Starostwa Powiatowego,
4) sprawowanie nadzoru nad pojazdami będącymi w dyspozycji Starostwa Powiatowego (zlecanie przeglądów, napraw, tankowanie paliwa itp.),
5) koordynowanie korzystania z pojazdów będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego,
6) weryfikacja korzystania przez pracowników Starostwa Powiatowego ze służbowych telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane