W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Starostwo Powiatowe w Koszalinie.

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wstęp deklaracji:

Starostwo Powiatowe w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.powiat.koszalin.pl/

Dane teleadresowe jednostki:
Starostwo Powiatowe w Koszalinie
ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin
tel. 94 714 01 89 / fax 94 714 01 31
e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl
EPUAP: /spkoszalin/skrytka

Data publikacji: 2020.06.17 
Data aktualizacji: 2021.09.07

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

UWAGA! Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Starostwo Powiatowe w Koszalinie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Ułatwienia na stronie podmiotowej:
Strona www.bip.powiat.koszalin.pl posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
- podwyższony kontrast (czarne tło, białe/żółte/czarne litery),
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie (A+/A-)
- widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych,
- wyróżnienie odnośników,
- na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Na stronie internetowej www.bip.powiat.koszalin.pl kontrast spełnia wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Stronę www.bip.powiat.koszalin.pl przetestowano za pomocą narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z testu wynika, że strona www.bip.powiat.koszalin.pl spełnia wymagania w 99,80%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem do spraw dostępności:
Agnieszka Kulesza, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego
adres e-mail: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl
tel. 94 714 01 75
lub
adres e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl
można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Starostwo Powiatowe w Koszalinie zapewnia, na zasadach określonych w art. 12 ustawy, dostęp do świadczenia usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), zwanych dalej „świadczeniem”.

W myśl przepisu art. 11 ust. 3 ustawy, świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tj. dla osoby, której niepełnosprawność została potwierdzona odpowiednim orzeczeniem określonym w ww. ustawie.
W związku z powyższym, warunkiem uzyskania bezpłatnego świadczenia, jest przedłożenie do wglądu przedmiotowego orzeczenia urzędnikowi załatwiającemu sprawę.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, jest zobowiązana zgłosić do Starostwa Powiatowego w Koszalinie chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie, o którym mowa, powinno być dokonane w jednej z niżej wymienionych form:

- przesłanie pisma za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres:
Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin
- złożenie pisma w kancelarii ogólnej / urnie znajdującej się przed urzędem
- przesłanie zgłoszenia z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, tj.: poczta elektroniczna: poczta@powiat.koszalin.pl lub agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl
fax: 94 714 01 31

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia osoba uprawniona zostanie o tym zawiadomiona, równocześnie wyznaczony zostanie możliwy termin udostępnienia świadczenia lub wskazana inna forma realizacji uprawnień określonych w ustawie.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (wg stanu na dzień 01.01.2021 r.)

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Kulesza. Kontakt: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl, tel. 947140175. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Starostwo Powiatowe w Koszalinie odpowiada Agnieszka Kulesza, agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl, tel.947140175.

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia. To budynek czterokondygnacyjny, wyposażony w windę z przyciskami sterującymi umożliwiającymi odczyt piętra w piśmie Braille’a, winda dociera do wszystkich kondygnacji budynku (od -1 "przyziemie" do 4 - piętro ostatnie).

Wejście główne posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (bez progów i barier architektonicznych).
Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie i są oznakowane taśmą.
 
W hallu budynku po lewej stronie od wejścia znajduje się portiernia, a na wprost od wejścia znajduje się punkt obsługi interesanta. Interesantom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku.
 
W hallu głównym budynku umieszczona jest tablica informacyjna w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 
W Starostwie Powiatowym na chwile obecną nie ma pętli indukcyjnych, pasów asystujących, istnieje możliwość poruszania się po terenie urzędu z psem przewodnikiem/asystującym.

W budynku na I i II piętrze znajdują się toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Powiadom znajomego