W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

tel. 94 714 01 89
fax 94 714 01 31

poczta@powiat.koszalin.pl

skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 669-23-87-595
REGON POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 330920854
_________________________________________

NIP STAROSTWA POWIATOWEGO: 669-22-17-640
REGON STAROSTWA POWIATOWEGO: 330927260

INFORMACJA PUBLICZNA

Wersja strony w formacie XML

Jak prawidłowo złożyć wniosek ? - informacja dla wnioskodawców w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429)

Składając wniosek należy określić precyzyjnie i dokładnie informacje, o które się wnioskuje oraz formę ich udostępnienia.

Korzystanie z zamieszczonego wzoru jest dobrowolne jednak jego wykorzystanie ułatwia podanie informacji niezbędnych do jego realizacji.

Forma wniosku:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może przybrać formę wybraną przez wnioskodawcę, o ile wynika z niego w sposób jasny, co jest jego przedmiotem. Wnioskodawca podaje dane osobowe umożliwiające realizację wniosku; może też zostać zobowiązany do uzupełnienia danych w przypadku zaistnienia przesłanek do wydania decyzji administracyjnej.

Uwaga:

Jeżeli wnioskodawca był lub jest stroną postępowania administracyjnego nie składa wniosku o uzyskanie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. W takim przypadku zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096):

Art.  73.  [Zakres dostępu strony do akt sprawy]

§  1.  Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§  1a.  Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

§  1b.  14  Wgląd w akta sprawy w przypadku, o którym mowa w art. 236 § 2, następuje z pominięciem danych osobowych osoby składającej skargę.

§  2.  Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

§  3.  Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o których mowa w § 1, w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 Wniosek można dostarczyć do Urzędu:

- pocztą tradycyjną – na adres: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

- pocztą e-mail – na adres: poczta@powiat.koszalin.pl

Pisma skierowane na wskazany adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie nie wymagającym potwierdzenia wniesienia - wniosek o udzielenie informacji publicznej nie wszczyna postępowania administracyjnego. Przepisy kpa nie mają więc zastosowania na etapie złożenia wniosku.

- pocztą ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)  spkoszalin/skrytka

- osobiście – w siedzibie Urzędu – Kancelaria Ogólna (parter) - od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu - od 7.30 do 15.30

- faksem na numer: 94 714 01 31

Opłaty:

W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przetworzenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

O wysokości ewentualnych opłat powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia albo wycofa wniosek.

Przez koszt udostępnienia informacji publicznej rozumie się realnie poniesione koszty materiałowe.. Wysokość ewentualnych opłat ustalana jest indywidualnie w oparciu o żądanie zawarte we wniosku.

W przypadku wystąpienia ewentualnych kosztów kwotę wskazaną w powiadomieniu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Koszalinie: numer konta bankowego:
Bank PKO BP S.A. 61 1020 2791 0000 7602 0312 0664

Terminy i sposób załatwienia wniosku:

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

- drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.

- poprzez pocztę tradycyjną,

- poprzez pocztę e-mail,

- osobiście w siedzibie Urzędu.

O formie odbioru decyduje Wnioskodawca.

Załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej może przybrać postać:

- czynności materialno-technicznej, jaką jest udzielenie informacji publicznej;

- pisma informującego, że wezwany podmiot nie jest zobowiązany do udzielenia informacji, gdyż nią nie dysponuje i do jej posiadania nie jest zobowiązany,

- pisma informującego, że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej;

- pisma informującego, że wniosek dotyczy informacji publicznej, lecz zasady i tryb dostępu do informacji objętych wnioskiem są odmiennie uregulowane w innej ustawie (istnieje odrębny tryb dostępu do żądanej informacji),

- decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, jeśli wnioskodawca domaga się dostępu do informacji, która stanowi tajemnicę ustawowo chronioną, dotyczy sfery prywatności,

- decyzji o umorzeniu postępowania o udzielenie informacji publicznej, gdy wnioskodawca po zawiadomieniu go o braku możliwości zrealizowania wniosku we wskazanej formie i treści nie zmodyfikuje żądania i nadal będzie domagał się udostępnienia w pierwotnej formie, bądź nie odpowie na takie powiadomienie.

- pisma informującego, że złożony wniosek jest wnioskiem o uzyskanie informacji przetworzonej i wymaga wykazania, że informacja jest szczególnie istotna dla interesu publicznego.

Przetworzenie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, polega na stworzeniu nowej informacji z już istniejących. Powstaje zatem zupełnie nowy dokument - nowy zbiór charakteryzujący się nowymi cechami nie istniejącymi w chwili złożenia wniosku. Udostępnienie informacji przetworzonej wymaga wykazania, że jej uzyskanie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Wnioskodawca musi więc wykazać, że informacja którą zamierza uzyskać, nie dotyczy wyłącznie jego interesu ale, że działa on w interesie publicznym, a sprawa o której chce zostać poinformowany ma szczególne - realne znaczenie dla funkcjonowania określonych struktur publicznych w określonej dziedzinie życia społecznego i może wpływać na poprawę, i usprawnienie wykonywania zadań publicznych dla dobra wspólnego danej społeczności. Na ocenę istnienia szczególnie istotnego interesu publicznego ma wpływ realna możliwość wykorzystania uzyskanej informacji, a nie wyłącznie indywidualne przekonanie wnioskodawcy co do istnienia takiej możliwości. Celem uzyskania informacji publicznej przetworzonej nie jest zaspokojenie indywidualnych potrzeb handlowych, zawodowych czy innych.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane