W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

tel. 94 714 01 89
fax 94 714 01 31

poczta@powiat.koszalin.pl

skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 669-23-87-595
REGON POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 330920854
_________________________________________

NIP STAROSTWA POWIATOWEGO: 669-22-17-640
REGON STAROSTWA POWIATOWEGO: 330927260

Regulamin Parkingu Starostwa Powiatowego w Koszalinie

UCHWAŁA NR XXIX/214/20 RADY POWIATU W KOSZALINIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia i organizacji niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju przy Starostwie Powiatowym w Koszalinie

Regulamin Parkingu Starostwa Powiatowego w Koszalinie
§ 1. 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady korzystania z parkingu, którego właścicielem jest Powiat Koszaliński położonego przy ul. Racławickiej 13 w Koszalinie, zwanego dalej parkingiem.
2. W imieniu Powiatu Koszalińskiego parkingiem zarządza Starostwo Powiatowe w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Racławicka 13, zwane dalej Zarządzającym.
3. Parking przeznaczony jest w pierwszej kolejności dla osób zamierzających skorzystać z usług Starostwa Powiatowego w Koszalinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu koszalińskiego.
§ 2. 1. Parking jest:
niestrzeżony, płatny, czynny przez wszystkie dni robocze w godzinach od 6.00 do 19.00.

2. W szczególnych przypadkach Zarządzający może podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu poszczególnych miejsc parkingowych, ich rezerwacji bądź wyłączeniu całego parkingu z użytkowania lub zmianie godzin użytkowania.
3. Parking działa w automatycznym trybie pracy opartym o elektroniczny system parkingowy, w skład którego wchodzą m.in.: terminal wjazdowy i wyjazdowy, szlabany, kasa automatyczna oraz monitoring wizyjny elementów systemu parkingowego.
§ 3. 1. Warunkiem korzystania z miejsca parkingowego na parkingu jest:
1) w systemie godzinowym - pobranie biletu parkingowego, lub
2) w systemie abonamentowym - posiadanie karty abonamentowej na podstawie umowy na korzystanie z parkingu zawartej z Zarządzającym.
2. Poprzez wjazd na teren parkingu zawarta zostaje umowa o odpłatne korzystanie z miejsca parkingowego, której obowiązywanie kończy się wraz z wyjazdem z parkingu, z zastrzeżeniem ust. 10.
3. Opłata za postój pojazdu pobierana jest w systemie godzinowym (za każdą rozpoczętą godzinę postoju) w dni robocze, w godzinach od 6.00 do 19.00, lub w systemie abonamentowym.
4. Opłatę za postój pojazdu na parkingu w systemie godzinowym należy wnieść w automacie kasowym w ciągu 15 minut przed wyjazdem pojazdu z parkingu.
5. Nie pobiera się opłat za postój pojazdów na parkingu:
1) do 1 godziny od momentu wjazdu,
2) zwalnianych na podstawie umów z Zarządzającym parkingiem,
3) służb ratowniczych będących w trakcie akcji,
4) pojazdów państwowych i samorządowych parkujących w celach służbowych,
5) od pracowników podmiotów określonych w § 1 ust. 3,
6. Parking posiada wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Z wydzielonych miejsc parkingowych mogą korzystać wyłącznie osoby niepełnosprawne legitymujące się "kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych", a także osoby dokonujące przewozu osób niepełnosprawnych.
7. Uznaje się osobę okazującą bilet parkingowy za upoważnioną do korzystania z pojazdu, którym wjeżdża.
8. Korzystający z parkingu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
9. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż Korzystającym z parkingu jest właściciel zaparkowanego pojazdu.
10. Wjazd na teren parkingu w celu dojazdu do miejsc parkingowych nie wchodzących w skład Parkingu jest bezpłatny, dla indywidualnie oznaczonych pojazdów i nie prowadzi do zawarcia umowy o korzystanie z parkingu. Wjazd, wyjazd i przejazd przez parking w tym przypadku realizowany jest na podstawie kart abonamentowych imiennych wydanych na podstawie umowy zawartej z Zarządzającym.
11. Osoby, o których mowa w ust. 10 są korzystającymi z parkingu w rozumieniu postanowień Regulaminu.
§ 4. 1. Ustala się następujące stawki opłat za korzystanie z parkingu:
1) w systemie godzinowym po upływie 1 godziny bezpłatnego parkowania:
a) opłata za kolejne 60 minut postoju– 2,00 zł,
b) opłata za trzecią i kolejne godziny postoju – 5,00 zł,
2) stawka dzienna – 57,00 zł,
3) w systemie abonamentowym miesięczna, dla innych osób niż pracownicy podmiotów określonych w § 1 ust. 3 - opłata 50,00 zł za każdy pojazd.
2. W przypadku utraty biletu parkingowego korzystający przed wyjazdem zobowiązany jest uiścić opłatę ryczałtową w wysokości stawki dziennej postoju pojazdu na parkingu.
3. Opłata za zajęcie zarezerwowanego miejsca postojowego (numerowanego) przez osobę nieuprawnioną wynosi 100,00 zł.
4. Opłata za parkowanie niezgodne z Regulaminem wynosi 150,00 zł.
5. Opłaty wnoszone są na konto Powiatu Koszalińskiego.
§ 5. 1. Na terenie Parkingu obowiązuje zakaz wjazdu na parking pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, w szczególności: łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz podobnego rodzaju materiały, jeżeli materiały te nie zostały zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być należycie zabezpieczony przed samoczynnym (mechanicznym) przemieszczeniem, zapaleniem i uszkodzeniem. Zaparkowany samochód powinien mieć również szczelnie zamknięte okna, aby dostęp do wnętrza był niemożliwy.
3. Parking jest drogą wewnętrzną.
4. Na terenie parkingu:
a) obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990),
b) zabronione jest zatrzymywanie i parkowanie pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz blokowanie drożności ciągów komunikacyjnych,
c) obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h,
d) obowiązuje zakaz wjazdu autobusów.
5. Korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych oraz poleceń osób posiadających uprawnienia w tym zakresie (Policja).
6. W czasie parkowania kierowca jest zobowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy zaparkowane i ustawić pojazd w wyznaczonych miejscach nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca parkowania.
7. Czas wynikający z pozostawania pojazdu na parkingu z takich przyczyn jak awaria lub nieprawidłowe funkcjonowanie pojazdu, kontrola policyjna lub przeprowadzona przez inne uprawnione służby, nie jest podstawą do pomniejszenia opłaty o ten czas lub naliczenia opłaty w mniejszej wysokości.
§ 6. 1. Na terenie parkingu zabrania się:
1) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
2) przebywania osób, o ile nie jest to związane z wyjściem z parkingu po zaparkowaniu pojazdu lub dojściem do zaparkowanego pojazdu, celem opuszczenia parkingu,
3) zaśmiecania i niszczenia urządzeń, naprawiania, mycia i odkurzania pojazdów, tankowania pojazdów, używania otwartego ognia, wymiany płynów w pojazdach – cieczy chłodzącej, oleju itp.,
4) parkowania pojazdów z nieszczelnymi układami powodującymi wycieki,
5) magazynowania paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
6) działań niezgodnych z przepisami BHP i PPOŻ,
7) zachowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub zakłócającego korzystanie z parkingu przez inne osoby,
8) pozostawiania samochodu z pracującym silnikiem,
9) pozostawiania w pojeździe dzieci lub zwierząt bez opieki,
10) przebywania dzieci bez opieki osoby dorosłej,
11) prowadzenie akcji promocyjnych, marketingowych, reklamowych i ankiet bez zgody Powiatu Koszalińskiego,
12) zanieczyszczanie parkingu,
13) udostępniania biletu parkingowego osobom trzecim,
14) wyjeżdżania z parkingu bez uiszczenia opłaty za parkowanie,
15) parkowania pojazdów na miejscach zarezerwowanych (numerowanych) i przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych bez posiadania uprawnienia do takiego parkowania,
16) parkowania na wjazdach, wyjazdach, pasach ruchu, chodnikach, terenach zielonych, lub innych miejscach nie oznaczonych jako miejsca parkingowe.
2. Korzystający z parkingu ma obowiązek:
1) zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób nieuprawnionych oraz do stosowania zainstalowanych w pojeździe systemów zabezpieczeń,
2) stosowania się do poleceń obsługi parkingu,
3) zgłaszania obsłudze parkingu wszelkich spowodowanych przez niego uszkodzeń innych pojazdów,
4) niezwłocznego informowania obsługi parkingu o zaistnieniu wyrządzonej jemu szkody, nie później jednak jak przed opuszczeniem parkingu.
§ 7. 1. Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo:
1) zatrzymać się przed zaporą (szlabanem) przy kolumnie parkingowej,
2) uruchomić zaporę poprzez pobranie biletu wjazdowego drukowanego w terminalu wjazdowym lub kartą abonamentową,
3) uwzględniać fakt, że zapora zamyka się natychmiast po każdym przejeździe samochodu, a jednoczesny przejazd dwóch samochodów grozi uszkodzeniem pojazdu lub systemu automatycznej obsługi parkingu.
2. Wyjeżdżając z parkingu w systemie godzinowym, należy obowiązkowo:
1) uiścić opłatę za postój pojazdu, po uiszczeniu opłaty bilet uprawnia do opuszczenia parkingu w przeciągu 15 minut przed wyjazdem,
2) zatrzymać się przed zaporą (szlabanem) przy kolumnie parkingowej,
3) zbliżyć bilet do urządzenia płatniczego w celu wyjazdu,
3. Pobrany przez korzystającego bilet parkingowy i karta abonamentowa uprawniają do korzystania tylko z jednego wyznaczonego miejsca postojowego.
4. Korzystający odpowiedzialny jest za zachowanie biletu parkingowego w odpowiednim stanie, umożliwiającym jego odczytanie;
5. Bilet parkingowy dokumentuje czas korzystania z parkingu i jest jednocześnie biletem wyjazdowym, umożliwiającym opuszczenie parkingu po dokonaniu zapłaty należnej kwoty w kasie automatycznej bądź – w przypadku jej awarii – u Zarządzającego.
6. Parkując pojazd kierowca jest zobowiązany do umieszczenia, karty abonamentowej lub biletu parkingowego w widocznym miejscu, za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający ich skontrolowanie i identyfikację posiadacza karty.
7. Na żądanie obsługi parkingu kierowca pojazdu zobowiązany jest do okazania ważnego biletu parkingowego lub ważnej karty abonamentowej.
8. Karty abonamentowe wydaje się na indywidualnie oznaczony pojazd i wskazane miejsce parkingowe.
§ 8. 1. W przypadku naruszenia przez korzystającego z parkingu postanowień niniejszego Regulaminu, Zarządzający może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również zlecić usunięcie pojazdu z parkingu na koszt Korzystającego.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 korzystający z parkingu zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usunięciem pojazdu z parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Korzystającego z parkingu.
3. Pojazdy pozostawione w miejscach niedozwolonych lub pozostawione na okres dłuższy niż 3 dni bez zgody Powiatu Koszalińskiego zostaną odholowane na koszt właściciela pojazdu na parking strzeżony.
§ 9. 1. Osoby korzystające z parkingu obowiązane są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz innych warunków określonych w przepisach sanitarnych, przeciwpożarowych, dotyczących ochrony środowiska oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Przy kontrolowaniu przestrzegania postanowień regulaminu i ich egzekwowaniu Zarządzający, i inne osoby przez niego upoważnione mają prawo korzystać z pomocy odpowiednich służb, w tym Policji.
§ 10. Zarządzający i osoby upoważnione przez Zarządzającego uprawnione są do:
1) nakazania opuszczenia parkingu Korzystającemu naruszającemu postanowienia Regulaminu, a w przypadku niezastosowania się przez Korzystającego do nakazu - do usunięcia pojazdu z parkingu na koszt i ryzyko Korzystającego;
2) nakazania zmiany miejsca zatrzymania/postoju pojazdu Korzystającemu naruszającemu postanowienia Regulaminu, a w przypadku niezastosowania się przez Korzystającego do nakazu lub gdyby nakazanie zmiany miejsca zatrzymania/postoju pojazdu było niemożliwe lub znacznie utrudnione, lub spowodowane naglącą koniecznością – do zmiany miejsca zatrzymania/postoju pojazdu lub usunięcia pojazdu z terenu parkingu na koszt i ryzyko Korzystającego;
3) podjęcia środków koniecznych do usunięcia zagrożenia życia lub zdrowia osoby lub zwierzęcia przebywających w pojeździe Korzystającego, w tym zwłaszcza przez wybicie szyby w pojeździe w celu umożliwienia wydostania się z pojazdu osobie lub zwierzęciu pozostawionym bez opieki;
4) zmiany miejsca zatrzymania/postoju pojazdu lub usunięcia pojazdu z terenu parkingu w przypadku nagłej konieczności uzasadnionej potrzebami bezpieczeństwa, zwłaszcza w wyniku prowadzonej akcji ratowniczej;
§ 11. Wszelkiego rodzaju wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania parkingu należy składać w siedzibie Zarządzającego.

Powiadom znajomego