W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

tel. 94 714 01 89
fax 94 714 01 31

poczta@powiat.koszalin.pl

skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 669-23-87-595
REGON POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 330920854
_________________________________________

NIP STAROSTWA POWIATOWEGO: 669-22-17-640
REGON STAROSTWA POWIATOWEGO: 330927260

Zarządzenie nr 11/2023 Starosty Koszalińskiego z dnia 28 lutego 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2023 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2023 r.
w sprawie sposobu postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Koszalinie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa:
1) sposób postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Koszalinie, zwanego dalej "Urzędem", wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, zwanego dalej "rejestrem";
2) sposób dokumentowania kontaktów podejmowanych przez podmioty, o których mowa w pkt 1.
§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) osobie koordynującej - należy przez to rozumieć Kierownika Referatu Organizacyjnego;
2) wydziałach - należy przez to rozumieć wydziały Starostwa Powiatowego w Koszalinie, równorzędne komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy;
3) podmiocie - należy przez to rozumieć podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej;
4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
§ 3. Wystąpienia podmiotów kierowane do Urzędu mogą mieć formę:
1) zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu uchwały lub projektem zarządzenia;
2) propozycji spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie ze wskazaniem przedmiotu spotkania.
§ 4. 1. Wpływające do Urzędu wystąpienie, o którym mowa w § 3, jest przekazywane do osoby koordynującej.
2. Wydziały są obowiązane do przekazywania wszelkich informacji dotyczących wystąpień podmiotów.
3. Osoba koordynująca dokonuje rejestracji wystąpienia, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6.
4. Do wystąpienia, o którym mowa w § 3, podmiot dołącza:
1) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru;
2) oświadczenie wskazujące podmioty, na rzecz których wykonuje zawodową działalność lobbingową;
3) w przypadku gdy podmiot działa na rzecz osoby prawnej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym - wyciąg albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym tej osoby prawnej;
4) w przypadku gdy podmiot jest reprezentowany przez pełnomocnika - pełnomocnictwa do złożenia wystąpienia lub do reprezentowania podmiotu w Urzędzie wraz z dołączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.
5. W przypadku wystąpienia mającego formę zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 1, stosuje się przepisy ustawy.
6. W przypadku stwierdzenia braku któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 4 lub stwierdzenia braków formalnych zgłoszenia, wydział koordynujący występuje o uzupełnienie braków wyznaczając podmiotowi termin nie dłuższy niż 7 dni. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie przyjmuje się za rezygnację podmiotu z wystąpienia.
§ 5. Osoba koordynująca niezwłocznie udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu informację o wystąpieniu podmiotu wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez ten podmiot sposobu rozstrzygnięcia.
§ 6. 1. Wystąpienie wymagające udzielenia podmiotowi pisemnej odpowiedzi jest przekazywane przez osobę koordynującą do właściwych merytorycznie wydziałów w celu jego rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi.
2. Kopię pisma wydział przekazuje do wiadomości osoby koordynującej.
§ 7. 1. W przypadku wystąpienia, o którym mowa w § 3 pkt 2, nie zawierającego wskazania przedmiotu spotkania, osoba koordynująca zwraca się do wnioskodawcy o uzupełnienie.
2. Osoba koordynująca ustala w uzgodnieniu z wydziałem termin spotkania, z zastrzeżeniem ust. 1.
3. Przyjęcia podmiotów odbywają się w miejscu wskazanym przez osobę koordynującą, w dniach i godzinach pracy Urzędu, w obecności osoby koordynującej.
§ 8. 1. Ze spotkania z podmiotem osoba koordynująca sporządza notatkę służbową.
2. Notatka służbowa zawiera w szczególności:
1) datę spotkania;
2) imiona i nazwiska osób obecnych na spotkaniu, w tym wskazanie podmiotu;
3) określenie form podjętej zawodowej działalności podmiotu wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom;
4) podpis osoby koordynującej.
§ 9. 1. Osoba koordynująca prowadzi rejestr wystąpień podmiotów.
2. Rejestr wystąpień powinien zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko albo firmę podmiotu;
2) wzmiankę o zaświadczeniu albo oświadczeniu o wpisie do rejestru oraz pisemnym oświadczeniu wskazującym podmioty, na rzecz których wykonywana jest zawodowa działalność lobbingowa;
3) termin i formę wystąpienia;
4) informację, jakiego projektu aktu normatywnego dotyczyło wystąpienie;
5) informację, jaki jest oczekiwany przez podmiot sposób rozstrzygnięcia sprawy.
§ 10. Osoba koordynująca opracowuje i przedkłada Staroście do końca lutego każdego roku, informację o działaniach podejmowanych w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, o której mowa w ustawie.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego